Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en/of diensten, gesloten door Fayco BV, met maatschappelijke zetel te Bremstraat 11, 3960 Bree, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer BE0721.780.760 (hierna ‘Fayco BV’) met een klant. De klant erkent deze algemene voorwaarden te aanvaarden door aanvaarding van een offerte, overeenkomst, of naargelang het geval, de factuur.

1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk door Fayco BV aanvaard. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen de klant en Fayco BV in een schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden behouden in dat geval hun aanvullende werking

2. Wijzigingen

2.1. Fayco BV behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging, mits een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven aan Fayco BV.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1. Offertes van Fayco BV zijn informatief en niet-bindend, en zijn tenzij anders vermeld 30 dagen geldig. Een overeenkomst tussen Fayco BV en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt (al dan niet digitaal) of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fayco BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3. Het voorwerp van de opdracht is beperkt tot wat schriftelijk werd overeengekomen. Meerwerk en/of wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens of na de uitvoering van de opdracht, mondeling of schriftelijk opgedragen, worden bijkomend gefactureerd en moeten worden goedgekeurd door de klant en Fayco BV Meerwerk en wijzigingen worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

3.4. Tarieven die door Fayco BV zijn meegedeeld met het oog op een dienstverlening, gelden bij prestaties tijdens normale werkuren. Normale werkuren zijn: van 8u30 tot 17u00 per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Voor werkzaamheden verricht buiten de normale werkuren zijn supplementen mogelijk.

4. Uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst

4.1. Fayco BV zal de overeenkomst naar best vermogen uitvoeren. De verbintenissen aangegaan door Fayco BV betreffen inspanningsverbintenissen.

4.2. De klant garandeert dat hij alle gegevens, algemene of technische documentatie, ondersteuning, medewerking en input betreffende de opdracht, waarvan Fayco BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, correct en volledig aan Fayco BV verstrekt. Indien de klant nalaat om dit tijdig, correct en volledig aan Fayco BV te verstrekken, heeft Fayco BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fayco BV het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In geval de opdracht wordt uitgevoerd bij de klant of op een door de klant aangewezen locatie, garandeert de klant de veiligheid die nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht en draagt de klant kosteloos zorg voor de nodige faciliteiten. Derden waarop Fayco BV een beroep doet, worden op geen enkel ogenblik beschouwd als zijnde werknemers of uitvoeringsagenten van de klant. De klant is niet gerechtigd enig gezag over deze derden uit te oefenen.

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Fayco BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Duur en Beëindiging

5.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel onbepaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen of tot, in geval van een project, het project is beëindigd.

5.2. Een onderhoudscontract kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

5.3. Fayco BV kan een overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Fayco BV gesloten overeenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

5.4. Fayco BV heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, zonder dat de klant hierbij het recht verkrijgt op enige schadevergoeding. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

5.5. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Fayco BV haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

6. Betalingen en Voorschot

6.1. Afhankelijk van het type offerte/project kan een voorschot afgesproken worden. Dit zal duidelijk in de offerte vermeld worden. Na het aanvaarden van deze clausule in een offerte dient de klant het overeengekomen voorschot te betalen. Dit voorschot is aftrekbaar van de betaling van het totaalbedrag. De klant ontvangt hiervoor een voorschot factuur.

6.2. Bij gebrek aan betaling van het voorschot heeft Fayco BV het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant en heeft Fayco BV het recht om het werk niet aan te vatten of om het reeds begonnen werk niet verder te zetten. De klant is in voorkomend geval een schadevergoeding verschuldigd aan Fayco BV ten bedrage van 10% van het totale factuurbedrag.

6.3. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd, maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Fayco BV, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, moratoire interesten verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend op het openstaande factuurbedrag aan een conventionele interestvoet van 8% per jaar, alsook een schadeloosstelling voor de invorderingskosten, forfaitair berekend op 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Fayco BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

6.4. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur op de vervaldatum worden alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld ten laste van dezelfde klant van rechtswege opeisbaar. In geval van niet-betaling is Fayco BV gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot na integrale betaling van de door de klant verschuldigde bedragen.

6.5. Het protesteren van een factuur dient te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Een protest kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7. Levering en Aanvaarding

7.1. Uitvoeringstermijn opgegeven door Fayco BV zijn indicatief en vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst met de klant. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Fayco BV niet. Fayco BV zal de opgegeven uitvoeringstermijnen naar best vermogen uitvoeren. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

7.2. De klant is gehouden tot nauwkeurige controle van de geleverde goederen en/of diensten op het ogenblik van de levering of uitvoering. De goederen en/of diensten worden geacht te zijn aanvaard door de klant bij levering of uitvoering, behoudens ingeval een nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht Fayco BV bereikt bij aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen volgend op de levering of uitvoering, waarna Fayco BV het gebrek zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Fayco BV binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, worden de goederen en/of diensten geacht te zijn aanvaard. De aanvaarding van de goederen en/of diensten geldt als bevestiging van de conformiteit tussen de bestelde en de geleverde goederen en/of diensten. Fayco BV is geenszins aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit onjuiste informatie die door de klant aan Fayco BV werd verstrekt. Klachten schorten de verplichtingen van de klant niet op.

8. Overmacht

8.1. Fayco BV is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten haar wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts, etc.

8.2. In geval de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal Fayco BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer bij onderling overleg tussen de klant en Fayco BV geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Fayco BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8.3. De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.

8.4. Bovendien erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, klant- en persoonsgegevens en andere data.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten (waaronder programmatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) berusten uitsluitend bij Fayco BV. De klant mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fayco BV het geleverde product niet bewerken of verwerken in andere producten en/of diensten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

9.2. Fayco BV verstrekt aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop Fayco BV een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren. De klant verkrijgt dit gebruiksrecht vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst jegens Fayco BV integraal heeft voldaan.

9.3. De eigendom van de specifiek voor de klant ontwikkelde ideeën, werken, concepten of ontwerpen blijft te allen tijde bij Fayco BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt draagt Fayco BV alle rechten met betrekking tot de ideeën, werken, concepten of ontwerpen die specifiek voor de klant werden ontwikkeld over aan de klant, mits deze integraal aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De klant verstrekt aan Fayco BV een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, inhoudende het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van Fayco BV, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van Fayco BV, en dit in de meest ruime zin.

9.4. Fayco BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Voor zover Fayco BV bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop Fayco BV weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Fayco BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de relaties met deze derden of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de derde.

10.2. De klant erkent uitdrukkelijk dat Fayco BV enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke fout van Fayco BV. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Fayco BV slechts aansprakelijk tot het bedrag gelijk aan de factuurbedragen van de laatste twee maanden ofwel tot het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van Fayco BV. Iedere aansprakelijkheid van Fayco BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, verlies van klanten, verlies aan gegevens en informatie, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.3. Fayco BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal dat gebruikt wordt in producten en/of diensten. Fayco BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fayco BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Fayco BV bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

10.5. De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart Fayco BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst rechtstreekse of onrechtstreekse schade lijden en welke aan klant toerekenbaar is. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

10.6. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant voor testen worden aangeboden. Fayco BV voorziet gedurende een periode van 4 weken na de terbeschikkingstelling van de softwareontwikkeling aan de klant, kosteloos in het herstel of verwerking van technische bugs. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant, kunnen Fayco BV en de klant een afzonderlijk onderhoudscontract afsluiten, o.a. met het oog op het herstel van bugs na voornoemde periode na de terbeschikkingstelling, onder de voorwaarden zoals overeengekomen in het onderhoudscontract. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door Fayco BV additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

11. Domeinnamen

11.1. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), ICANN (http://www.icann.org), maar niet beperkt door deze lijst). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat Fayco BV hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst Fayco BV naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen.

12. Hosting

12.1. De klant die beroep doet op de hostingdiensten aangeboden door Fayco BV gedraagt zich te allen tijde overeenkomstig hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte. Het staat de klant hierbij vrij om de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden. De klant onthoudt zich ervan de aangeboden diensten, alsook de gehoste ruimte, aan te wenden op een wijze die ten aanzien van Fayco BV schade of hinder kan veroorzaken.

12.2. De klant erkent en aanvaardt dat het geenszins toestaan is om de gehoste ruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

  • Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en/of diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, etc.;
  • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechieken of andere praktijken die Fayco BV of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van Fayco BV;
  • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal;
  • Gebruik met het oog op het ongevraagd en onrechtmatig binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (“hacking”) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid;
  • Schendingen van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van rechthebbende derden (met inbegrip van databankrechten);
  • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

12.3. Fayco BV behoudt zich het recht voor om inbreuk makende inhoud te verwijderen van de gehoste ruimte nadat de klant hiervan op de hoogte werd gebracht. Fayco BV verkrijgt een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud opgeslagen in de gehoste ruimte te reproduceren, mee te delen aan het publiek of verder te verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten. De klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van de gehoste opslagruimte. De klant dient hierbij zorg te dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De klant dient Fayco BV onverwijld in te lichten in geval van (vermoeden van) een schending van het vertrouwelijk karakter.

12.4. De klant vrijwaart Fayco BV tegen alle mogelijke aanspraken van derden ter zake die op enigerlei wijze zijn ontstaan door het gebruik van de klant van de hostingdiensten, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1. Partijen verbinden er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de andere partij heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen en op geen enkele wijze mede te delen of kenbaar te maken aan derden, vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken binnen het kader en binnen de perken van de uitvoering van deze overeenkomst en vertrouwelijke informatie te beschermen tegen diefstal, verlies, beschadiging en/of ongeoorloofde toegang door derden. Vertrouwelijke informatie betekent onder andere de aan de onderneming gerelateerde informatie (in om het even welke vorm of op om het even welke informatiedrager) met betrekking tot de technologie, strategie, design, producten, klanten, potentiële klanten (met inbegrip van adressenlijsten), technische of commerciële methodes, tarieven, tariefvoorwaarden, leveranciers, financiering, werknemers en management.

14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren en haar klantenadministratie te verzorgen verzamelt Fayco BV, als verantwoordelijke van de verwerking, de volgende persoonsgegevens van de klant: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) en bankgegevens (rekeningnummer en betaalmethode). Mits de klant hiervoor toestemming geeft, kunnen deze persoonsgegevens door Fayco BV tevens gebruikt worden voor direct marketing. Direct marketing laat Fayco BV toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en nieuwe producten en diensten. Indien de klant niet meer wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administratie@fayco.be. In dat geval worden de persoonsgegevens van de klant niet meer voor dat doeleinde verwerkt. Via dat adres kan de klant steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit.

14.2. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de klant het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen door een e-mail te richten tot administratie@fayco.be. Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden. Fayco BV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vanaf 25 mei 2018 de Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

14.3. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en met de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico’s, zal Fayco BV, haar eventuele vertegenwoordiger en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Fayco BV zal elke melding plichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wijze.

15. Geschillen en toepassingsrecht

15.1. De contractuele relatie tussen Fayco BV en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de tussen Fayco BV en de klant gesloten overeenkomst(en) kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Hasselt aanhangig worden gemaakt.

16. Overige

16.1. Indien één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw onderhandelen om een nieuwe bepaling af te spreken die hetzelfde doel nastreeft als de nietige of ongeldige bepaling, en die in de mate van het mogelijke dezelfde uitwerking zal hebben.

16.2. Fayco BV zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Fayco BV.

16.3. Fayco BV is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

16.4. Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.